plants

Privacyverklaring

Privacyverklaring Jeugd met een Opdracht

Waarom een privacyverklaring?
Stichting Jeugd met een Opdracht (JmeO) verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?
Deze privacyverklaring is van toepassing op deelnemers aan onze (trainings)activiteiten, donateurs, abonnees van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze informatie?
Deelnemers aan onze (trainings)activiteiten
Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres en emailadres. Deze worden gebruikt voor de koppeling met onze financiële administratie. Tevens slaan we deze gegevens centraal op in onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht). Elke deelnemer wordt tevens verzocht in te stemmen met ons kindveiligheidbeleid.
Afhankelijk van de aard en de duur van de training verzamelen wij ook persoonsgegevens zoals een pasfoto, een persoonlijk getuigenis, informatie over allergieën en andere medische informatie zover van belang geacht door de deelnemer. Deze informatie gebruiken we om de aanmelding van een deelnemer goed te kunnen beoordelen. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij niet meer informatie willen vragen dan noodzakelijk voor de aanmelding.
Donateurs
JmeO ontvangt donaties voor algemene doeleinden, specifieke projecten en voor zendelingen die in het buitenland werkzaam zijn. Voor donaties aan buitenlandse zendelingen koppelen we de donaties aan de contactgegevens van de donor. Dit om de betreffende zendeling te kunnen informeren van wie welke giften zijn ontvangen. Bij donaties voor algemene doeleinden en specifieke projecten koppelen we donaties eveneens aan de contactgegevens van de donor
en voegen we deze gegevens toe aan onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht). Deze gegevens worden tevens gebruikt voor de koppeling met onze financiële administratie.
Abonnees nieuwsbrieven
Om nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij contactgegevens van abonnees (naam, adres, emailadres) in onze relatiedatabase. Wij versturen zowel nieuwsbrieven per post als digitaal. Bij het verzenden van digitale nieuwsbrieven (per e-mail) maakt JmeO gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan JmeO haar informatie aan jou verder optimaliseren.
Bezoekers aan onze websites
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. JmeO gebruikt op haar websites geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Waarvoor gebruiken wij de relatiedatabase?
Zoals hierboven beschreven bewaren wij in onze relatiedatabase persoonsgegevens, ontvangen donaties en slaan we voorkeuren op voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens tevens voor de volgende doeleinden:
 Om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.  Om inzicht te verkrijgen in de achterban en binding met specifieke projecten.  Donateurs kunnen gericht bedankt worden voor giften en een jaaroverzicht van giften kan worden toegestuurd voor belasting- en boekhouding doeleinden.
Gegevens uit deze relatiedatabase worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Persoonsgegevens die aanwezig zijn in onze financiële administratie worden 7 jaar bewaard (wettelijke termijn). Persoonsgegevens in aanmeldformulieren voor (trainings)activiteiten worden 5 jaar na afronding bewaard. Voor contactgegevens in onze relatiedatabase (oud studenten, abonnees van nieuwsbrieven) hanteren we geen bewaartermijn. Deze gegevens kunnen op verzoek wel verwijderd of gewijzigd worden (zie volgende paragraaf).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U moet daarbij wel een bewijs van uw identiteit laten zien voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
Wijzigingen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan de administratie van JmeO (zie contactgegevens). Wilt u geen berichten van ons per post ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van JmeO (zie contactgegevens). Uzelf afmelden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief kan via een link in de email zelf.

Beveiliging
JmeO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen privacy beleid
JmeO houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Jeugd met een Opdracht Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde Telefoon: 0578 216 000 Email: info@ywam.nl

JmeO is een stichting met CBF-erkenning voor goede doelen en ANBI-status.

Privacy beleid Jeugd met een Opdracht. Versie 1.3, mei 2018.